Ger Markus benoemd tot Erelid

Afgelopen zaterdag is Ger Markus voor al zijn verdiensten onderscheiden met de titel Erelid van de VVD afdeling Haarlemmerliede & Spaarnwoude. Ger Markus kreeg deze titel namens het afdelingsbestuur uit handen van voorzitter Ronald Broekhuizen tijdens een speciaal georganiseerd afscheidsdiner.

Ger Markus is jarenlang actief geweest als zijnde raadslid, fractievoorzitter en later als wethouder. Markus heeft de afgelopen jaren een grote rol gehad in de opbouw van de partij en daarmee samenhangende groei en professionalisering. Het bestuur en de leden van de afdeling zijn hem daar zeer dankbaar voor.

Erelidproostboom

Meld u aan als achterbanlid tegen overlast Schiphol

Op 1 januari 2015 zal er een nieuwe Omgevingsraad Schiphol (ORS) geïnstalleerd worden. Daarom zullen eind van dit jaar bewonersvertegenwoordigers gekozen moeten worden voor die nieuw te vormen ORS. Omdat dan de huidige vertegenwoordiging namens Spaarndam, komt te vervallen moet er een nieuwe kandidaat gekozen worden uit een z.g. Achterbanorganisatie. De VVD wil dat de belangen van Spaarndam m.b.t. de ontwikkelingen van Schiphol behartigd blijven.

De Dorpsraad functioneert als achterbanorganisatie om daadwerkelijk kiesrecht te verkrijgen en heeft tenminste honderd geregistreerde leden nodig. Mocht u zich nog niet hebben geregistreerd als achterbanlid bij de Dorpsraad, dan adviseert de VVD om dit alsnog te doen. Klikt u hier voor het aanmeldformulier.

N.b. het aanmelden is geheel vrijblijvend en kosteloos.

RvS positief over SpaarneBuiten

Op 17 september 2014 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Woongebied SpaarneBuiten 2012. Goed nieuws voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude want het bestemmingsplan is in stand gelaten, met uitzondering van de acht waterwoningen en de mogelijkheid om een openbare steiger te bouwen voor het aanleggen van bootjes. De gemeente kan nu de woonwijk verder in aanbouw nemen, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Dit betekent dat SpaarneBuiten fasegewijs wordt gerealiseerd.

Van de aangevoerde bezwaren was de verkeersafwikkeling altijd de meest prangende kwestie. De Afdeling Bestuursrechtspraak constateerde dat er een uitgebreid nieuw verkeersonderzoek is gedaan. De daarin opgenomen gegevens zijn voldoende om het bestemmingsplan te dragen. De gehele uitspraak vindt u hier.

Samengevat komt het erop neer dat de staat van de wegen, ervan uitgaande dat de door de gemeente aangegeven maatregelen worden uitgevoerd, voldoende is om het te verwachten verkeer op een veilige manier te kunnen verwerken. De afdeling heeft hierbij niet alleen gekeken naar het nieuwe verkeersonderzoek, maar ook naar de twee “second opinions” die over de verkeerssituatie zijn uitgebracht.

Uiteraard is de VVD zeer verheugd met de uitspraak van de Raad van State. Nu kan er verder gegaan worden met de verdere ontwikkeling van het woongebied SpaarneBuiten. Lees verder RvS positief over SpaarneBuiten

Bezwaar tegen gewijzigde uitvliegprocedure Schiphol

De fractie van de VVD in Haarlemmerliede & Spaarnwoude heeft bezwaar aangetekend tegen de nieuwe uitvliegprocedure van Schiphol die sinds 15 april 2014 in gebruik is. Reden hiervoor is de klachten die bij de fractie zijn binnengekomen over de toename van de geluidsoverlast, met name uit Spaarndam.

Sinds 15 april 2014 is de geluidsoverlast in Spaarndam enorm toegenomen. Dat komt door het accelereren van opstijgende vliegtuigen op een veel lagere hoogte dan voorheen. Voorheen werd pas vanaf 3.000ft geaccelereerd, nu mag dat vanaf 800ft en de KLM bijvoorbeeld doet dit volgens haar procedure vanaf 1.500ft.

Door de invoering van de nieuwe norm zijn er twee uitklimprofielen tegelijk in gebruik zijn op Schiphol, wat redelijk uniek is. Er is een éénzijdig gering kostenvoordeel voor de luchtvaarmaatschappijen en groot collectief en niet gecompenseerd nadeel voor de bewoners van Spaarndam door de invoering van de nieuwe norm.

Schiphol ligt in een dichtbevolkt gebied en daarom dient er overwegend aandacht voor beperking van geluidhinder zijn. Daarom zou eerder een voorkeur voor steile uitklimprofielen moeten bestaan. Toename van hinder voor (toch al ernstig gehinderde) omwonenden behoort in een zorgvuldige afweging veel zwaarder te tellen dan een zeer geringe brandstofbesparing.

De VVD in Haarlemmerliede & Spaarnwoude vindt het niet logisch dat dit wordt toegestaan en heeft derhalve een bezwaar ingediend. Gezien pas enkele dagen voor sluiten van de bezwaartermijn duidelijk werd was dat er nog bezwaar kon worden ingediend, is het niet gelukt om deze door meerdere partijen ondertekend te laten indienen. De verwachting is wel dat ook andere partijen, dorpsraden en de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude zich bij het bezwaar van de VVD zullen aansluiten en gezamenlijk zullen optrekken om de geluidsoverlast in met name Spaarndam te verminderen.

Leden VVD Haarlemmerliede ondersteunen akkoord

Tijdens een buitengewone ledenvergadering op dinsdagavond 29 april j.l. hebben Sander Bank en Ronald Broekhuizen, als onderhandelaars van de VVD, de uitkomsten van de gevoerde coalitiebesprekingen met een groot aantal leden gedeeld. Na de toelichting van de onderhandelaars werd door de leden unaniem ingestemd met het akkoord.

Na uitvoerige onderhandelingen met D’66, GroenLinks, PvdA en VVD is er vorige week een akkoord op hoofdlijnen gesloten. Een coalitie waarbij D66, VVD en GL een wethouder zullen leveren. Bob Graal zal namens de VVD als wethouder o.a. verantwoordelijk worden voor de portefeuille Financiën.

Wij wensen de fractie en Bob als wethouder veel succes in de komende periode.

Coalitieakkoord

Donderdag 24 april hebben de coalitiepartijen D66, VVD, GroenLinks en PvdA een akkoord bereikt over een coalitieprogramma op hoofdlijnen. Afgesproken is dat namens D66, VVD en GroenLinks drie wethouders worden voorgedragen. De PvdA heeft op basis van deze afspraak besloten verder niet meer deel te nemen aan de coalitie. De overige partijen betreuren de stap van PvdA. De PvdA heeft wel aangegeven in de raad positief te zullen staan ten opzichte van het college en het akkoord, maar heeft het akkoord niet mee ondertekend.

Formateur, Raymond van Haeften (D66), is zeer tevreden over het bereikte resultaat en de open en constructieve wijze waarop de partijen hebben bijgedragen aan dit programma. “Wij hebben alle raadsfracties vooraf in de gelegenheid gesteld, via de informateur onderwerpen in te brengen voor het coalitieprogramma. Waar mogelijk hebben we die opgenomen. Het is straks aan het nieuwe college om een concrete invulling te geven aan dit akkoord.”

Namens de VVD zal Bob Graal als wethouder toetreden tot het nieuwe college. Maandag 5 mei wordt om 15.00 uur in het gemeentehuis het akkoord en de wethouders aan de pers gepresenteerd.

Excuusbrief CDA

De periode voorafgaand aan de verkiezingen werd gedomineerd door brieven vanuit het CDA betreffende de toekomst van de gemeente, welke veelal waren gebaseerd op onjuiste informatie. Al eerder heeft de VVD door middel van een open brief aan alle inwoners gereageerd door een juiste weerspiegeling te geven van de feiten en de gebeurtenissen het afgelopen jaar. Helaas is gebleken dat de brieven vanuit het CDA, ook al waren deze niet gebaseerd op feiten, wel een grote invloed hebben gehad op de verkiezingsuitslag.

Onlangs heeft het CDA zijn excuus aangeboden aan de vertrouwenscommissie en de VVD middels deze brief. Wat de VVD betreft is het nu tijd om een dikke streep onder deze onverkwikkelijke affaire te zetten en constructief de komende vier jaar aan de slag te gaan, er valt immers genoeg te doen.

Brede coalitie Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de maak

De partijen D66, VVD, Groen Links en PvdA zijn het zaterdag 12 april j.l. eens geworden over de vorming van een coalitie. Op uitnodiging van D66 hebben de onderhandelingsteams van alle partijen de afgelopen week gesprekken gevoerd. Doel van deze gesprekken was om vast te stellen welke coalitie, gegeven de verkiezingsuitslag, de meest voor de hand liggende combinatie is in Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

De partijen is gevraagd of zij bereid zijn deel te nemen aan het college en onder welke voorwaarden. Tevens hoe het college er kwantitatief uit zou kunnen zien (aantal wethouders, full- of parttime). Partijen hebben ook aangeven met welke partij zij onder geen beding zitting willen nemen in het college. Tenslotte hebben partijen aangeven welke mogelijke andere coalitie hun voorkeur zou hebben in het geval dat de eerste optie niet haalbaar zou blijken.

Als conclusie van de gesprekken werd zaterdag 12 april j.l. door de vier partijen bevestigd dat zij met elkaar het college willen vormgeven. Hierbij zal rekening worden gehouden met de uitkomst van de verkiezingen waarbij een groot deel van de kiezers te kennen heeft gegeven de gemeente graag zelfstandig te willen laten voortbestaan. De partijen willen aanvullend onderzoek doen naar de verschillende bestuursvormen, inclusief een onderzoek naar de eventuele houdbaarheid van een zelfstandige gemeente. Voordat over de toekomst van de gemeente een definitief besluit wordt genomen krijgen de inwoners de gelegenheid hun mening te geven.
Lees verder Brede coalitie Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de maak

Bedankt voor uw steun!

VVD kiezers bedankt! Henk Werner en Bob Graal zullen de aankomende 4 jaar uw belangen vertegenwoordigen. Kunnen wij u ergens mee helpen? U bent altijd welkom op ons fractie-overleg, neemt u gerust contact met ons op.

Henk Werner lijsttrekker VVD Haarlemmerliede

De leden van de VVD Haarlemmerliede & Spaarnwoude hebben Henk Werner unaniem tot lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen benoemd. Dit gebeurde afgelopen woensdagavond tijdens een druk bezochte Algemene ledenvergadering. Henk Werner was de laatste jaren al fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad.

Werner zal in de top van de kandidatenlijst worden omringd door de bestaande raadsleden Bob Graal (2), Nel Breed (3) en Sander Bank (7) en de nieuwelingen Carolina Eble (4) en Henk Mikkers (5). Werner toonde zich na afloop van de ledenvergadering opgetogen met de kandidaten: ‘door een goede mix van specialismen, ervaring en vernieuwing heeft de VVD een sterker team dan ooit tevoren’.

Werner zal de aankomende periode gebruiken om gezamenlijk met zijn team het verkiezingsprogramma op te stellen. De bedoeling is dat het verkiezingsprogramma eind januari ter vaststelling aan de leden wordt voorgelegd.

Deze website gebruikt alleen functionele cookies - Door deze website te gebruiken stemt u in met het gebruik hiervan.
Accepteer cookies
x